Slovar tehničnih izrazov

 

1. Gorljivost
2. Požarna odpornost
3. Toplotna prevodnost materiala 
4. Toplotna prevodnost 90/90
5. Toplotna prehodnost konstrukcije
6. Zvočna izolativnost pred zvokom v zraku (R)
7. Koeficient absorpcije zvoka (s)
8. Ovrednoteno izboljšanje pred udarnim zvokom (Lw)
9. Ovrednotena raven udarnega zvoka (L'nw)
10. Dinamična togost (s')
11. Linearna upornost zračnemu toku ()
12. Difuzijska upornost prehodu vodne pare ()
13. Zaporna vrednost za vodno paro (Sd)  

  

Gorljivost:

Na vrh

Klasifikacija gradbenih proizvodov glede odziva na požar po smernicah SPZV 103 ( Evropska klasifikacija )

Klasifikacija gradbenih proizvodov glede odziva na požar

lastnost
razred
opis
 
Negorljivi materiali
A
A1 (Tervol)
Materiali ne prispevajo k razvoju požara, testiranje ni potrebno
 
A2
Materiali ne prispevajo k razvoju požara, potrebno testiranje
 
Težko gorljivi materiali
 
B
Material zelo malo prispeva k razvoju požara, potrebno testiranje, (omejen čas plamtenja, ni plamtečih kapelj/delcev
 
Težko gorljivi materiali
 
C
Materiali malo prispevajo k razvoju požara, potrebno testiranje (omejeno širjenje plamena, dima, plamtečih kapelj/delcev in omejena vžigljivost
 
Težko gorljivi materiali
 
D
Materiali imajo še sprejemljiv prispevek k požaru, potrebno testiranje (precejšnje omejitve glede uporabe kot gradbeni proizvod)
 
Normalno gorljivi materiali
 
E
Materiali imajo še sprejemljiv odziv na ogenj, potrebno testiranje (precejšnje omejitve glede uporabe kot gradbeni proizvod)
 
Ni zahtev
 
F
Se ne sme uporabljati kot izpostavljeni gradbeni proizvod
 
 

 

Požarna odpornost

Na vrh

Požarno odpornost se ugotavlja za sestavljene konstrukcije. Možni sta klasifikaciji po nemških (SIST EN CE 1182) ali evropskih predpisih (smernica SZPV 103).

Razredi materialov glede na gorljivost

SMERNICA SZPV 103
(Evropska klasifikacija)
Klasifikacija požarne odpornosti - časovna odpornost v min
 
Vsi gradbeni elementi
>=30
>=60
>=90
>=120
>=180
 
Izpolnjen kriterij nosilnosti
R 30
R 60
R 90
R 120
R 180
 
Izpolnjena kriterija nosilnosti in celovitosti
RE 30
RE 60
RE 90
RE 120
RE 180
 
Izpolnjeni kriteriji nosilnosti, celovitosti in toplotne izolativnosti
REI 30
REI 60
REI 90
REI 120
REI 180
 
Izpolnjen kriterij celovitosti
E 30
E 60
E 90
E 120
E 180
 
Izpolnjen kriterij celovitosti in toplotne izolativnosti
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
EI 180
 
 

 

Toplotna prevodnost materiala:

Na vrh

Lastnost materiala, ki pove, kakšen toplotni prevodnik je material, je toplotna prevodnost (). To je energija (W), ki prehaja na enoto dolžine (m) pri temperaturni razliki 1 K (W/mK). Manjša ko je toplotna prevodnost, boljši toplotni izolator je material. Z višanjem delovne temperature toplotna prevodnost materialom raste. Običajne toplotne prevodnosti toplotno izolacijskih materialov se gibljejo od 0,030 do 0,050 W/mK.

 

Toplotna prevodnost Tehnični izrazi - lambda90/90

Na vrh

Do sedaj so se vrednosti toplotne prevodnosti - Tehnični izrazi - lambda gradbenih materialov (stari standard DIN 18165) uvrščale v razrede toplotne prevodnosti - 030, 035, 040...
Po novem standardu - SIST EN 13162 je toplotna prevodnost 90/90 definirana kot deklarirana toplotna prevodnost.
Npr. vrednost Tehnični izrazi - lambda90/90 = 0,035 W/mK za izdelek iz kamene volne TERVOL® pomeni, da 90% vseh meritev, izvedenih na tem izdelku, odgovarja zapisani vrednosti oz. so te vrednosti še nižje. To proizvajalec zagotavlja za posamezen proizvedeni izdelek (konkretno TERVOL) z 90% verjetnostjo.

 

Toplotna prehodnost konstrukcije (U):

Na vrh

Lastnost konstrukcije, ki pove, koliko energije prehaja skozi konstrukcijo, je toplotna prehodnost (U). To je energija (W), ki prehaja skozi enoto površine konstrukcije (m2) pri temperaturni razliki 1 K (W/m2K). Računsko je to vsota toplotnih upornosti vseh materialov, ki sestavljajo konstrukcijo ter prestopnih toplotnih upornosti zunanjega in notranjega zraka. Čim manjša je toplotna prehodnost konstrukcije, tem manjše bodo energijske izgube skozi tak element ovoja stavbe.

 

Zvočna izolativnost pred zvokom v zraku (R):

Na vrh

Zvočno izolativnost elementa pred zvokom v zraku označimo s črko R. Kadar pri elementu upoštevamo še bočni prenos zvoka, označimo zvočno izolativnost z oznako R'. Oznaki Rw in R'w predstavljata ovrednoteni zvočni izolativnosti pred zvokom v zraku pri laboratorijski meritvi s pomočjo terčne analize. Enota za zvočno izolativnost je decibel (dB). Zahtevane vrednosti za posamezne ločilne elemente so podane v pravilniku o zvočni zaščiti stavb (Ur.list RS št.1306; 12.3.1999).

 

Koeficient absorpcije zvoka:

Na vrh

Razmerje med neodbito in vpadlo zvočno energijo na površino predstavlja koeficient absorpcije zvoka (s). Koeficient absorpcije zvoka se za isti material spreminja s frekvenco vpadlega zvoka. Pri popolni absorpciji zvoka je vrednost s enaka 1, pri popolnem odboju pa je s enak 0.

 

Ovrednoteno izboljšanje pred udarnim zvokom:

Na vrh

Je lastnost plavajočega poda pri medetažnih konstrukcijah, ki pove, za koliko se je zmanjšal udarni zvok. Enota za ovrednoteno izboljšanje pred udarnim zvokom je decibel (dB).

 

Ovrednotena raven udarnega zvoka:

Na vrh

Je lastnost medetažne konstrukcije, ki pove, kako konstrukcija duši udarni zvok. Enota za ovrednoteno raven udarnega zvoka je decibel (dB).

 

Dinamična togost (s'):

Na vrh

Upor elementa na delovanje dinamične obtežbe se imenuje dinamična togost (s'). Sposobnost plavajočega poda za dušenje udarnega zvoka narašča s padanjem dinamične togosti. Zelo dinamično togi plavajoči podi slabo dušijo udarni zvok! Enota za dinamično togost je MN/m3.

 

Linearna upornost zračnemu toku:

Na vrh

Linearna upornost zračnemu toku označuje upornost vlaknastega zvočno absorpcijskega materiala na pretok zraka skozi material. Enota za linearno upornost zračnemu toku je kNs/m4.

 

Difuzijska upornost prehodu vodne pare:

Na vrh

Difuzijska upornost prehodu vodne pare je brezdimenzijska vrednost, ki pove, kako paroprepusten je material. Zrak ima vrednost = 1,0. Bližje, ko je difuzijska upornost prehodu vodne pare tej vrednosti, bolj paroprepusten je material.

 

Zaporna vrednost za vodno paro:

Na vrh

Zaporna vrednost materiala za vodno paro je enaka zmnožku difuzijske upornosti prehodu vodne pare in debeline materiala ( Sd = * d ) in predstavlja ekvivalentno debelino zračnega sloja (m). Paroprepustni sloji imajo Sd manjši od 0,05 m, parne ovire imajo Sd od 0,05 do 10 m, parne zapore pa imajo zaporno vrednost večjo od 10. Sloji, ki imajo zaporno vrednost večjo od 1500 m, praktično ne prepuščajo vodne pare.